De Knegselnaren aan het woord

Beste inwoners,

In de afgelopen maanden heeft Stichting Hart voor Knegsel de basis gelegd om tot een plan voor
herbestemming van de kerk, pastorie en pastorietuin te komen.
Op dit moment bereiden we een bijeenkomst voor, belangrijk voor alle inwoners.
Stichting Hart voor Knegsel beoogt immers iets voor, door en tenslotte van alle Knegselnaren.

De bijeenkomst ( expertmeeting ) is bedoeld om kennis en deskundigheid binnen te halen op het gebied van 1) Mogelijke maatschappelijke functies, 2) Bouwkundige en Planologische (on)mogelijkheden, 3) Mogelijke ( exploitabele ) Zorgvoorzieningen, 4) Eigenaarschap / Samenwerking.

Tot nu toe heeft veel overleg plaatsgevonden en hebben we u steeds geïnformeerd via de Leenbode.
Om tot een daadwerkelijk plan te kunnen komen, dat kan rekenen op voldoende draagvlak binnen Knegsel, willen we toch u vooral het woord geven.
Omdat een publieke bijeenkomst op dit moment niet kan, gaan we “efkes ààchterum um te buurte”. Bestuursleden van HvK zullen met diverse verenigingen, groeperingen, ondernemers ( voor zover die bij ons bekend zijn ) en individuele belanghebbenden of geïnteresseerden contact opnemen.
Onze belangrijkste vragen zijn:
– Welke lokale kennis en ervaring op bovengenoemde punten is aanwezig?
– Welke behoefte(n) op genoemde punten hebben we binnen Knegsel?
Uit ons onderzoek is al naar voren gekomen dat alles een maatschappelijke functie moet krijgen.
Het biedt mogelijkheden voor Ontmoeting, Onderwijs, Cultuur, Zorg en Wonen.
MFA de Leenhoef en faciliteiten op gebied van Horeca worden in dit alles meegenomen.
– Hoe staan de inwoners tegenover deze herbestemming?

Het “efkes ààchterum” kunt u letterlijk zien, maar we zullen in de meeste gevallen eerst een bericht sturen of telefonisch contact opnemen.

Door de enquête van vorig jaar en overleg met Parochiebestuur, Gemeente, Dorpsraad, Welzijnsfonds en de Vereniging Kleine Kernen zijn kaders gesteld, die we samen met u willen invullen. De informatie die we de komende weken ophalen bespreken we met een aantal experts.
Tijdens de bijeenkomst, die we hopelijk in maart kunnen realiseren, zijn deze aanwezig.
Er is dan ruimte voor dialoog, het stellen van vragen en het uitwisselen van wensen en ideeën.

Afhankelijk van de toegestane groepsgrootte zullen we u via de Leenbode informeren hoe de bijeenkomst zal plaatsvinden. Daarbij zijn ook de Dorpsraad, het José Cordewinders Welzijnsfonds, Parochiebestuur, Gemeente en de Vereniging Kleine Kernen betrokken.
Mede door uw bijdrage kan na deze bijeenkomst een concept-plan worden opgesteld.

Hebben we u gemist? Dan bieden we daarvoor onze excuses aan.
Bent u toch geïnteresseerd en wilt u iets delen, neem dan contact op: info@hartvoorknegsel.nl
Graag tot ziens.
Bestuur Hart voor Knegsel
Jeroen Peels ( vz )
Ad Keeris ( penningm.)
Lieke Cools
Nan van Biezen
Jeroen Mertens
Martin Slikkerveer
Jan Pasmans ( secr. )

Weer een stap gezet

De eerste maand van 2021 zit er op. Een bewogen maand, dat kunnen we wel stellen!
Hoewel de dagen weer meer licht kennen, wordt alles nog overschaduwd door beperkingen en zelfs een avondklok. Wat zouden we de wijzers graag vooruit zetten!
Ondanks alles hebben we twee weken geleden een tussentijds gesprek gevoerd met het Parochiebestuur. Een verhelderend gesprek dat ons weer wat verder heeft gebracht.
In de Leenbode van 11 december konden we u melden dat we, dankzij een financiële bijdrage van de provincie en van het José Cordewinders Welzijnsfonds, nu ook concreet verder aan de slag kunnen. Daarover willen we u in de komende weken blijven informeren.
Als u benieuwd bent naar wat in het afgelopen jaar bereikt is dan kunt u het Jaarverslag 2020 lezen op de website. Daaruit kunt u opmaken dat we een brede basis hebben gelegd.
Die basis is nodig voor wat we in 2021 willen bereiken.
In onze vergadering van 26 januari j.l. hebben we een voorstel voor de aanpak van een deskundigenbijeenkomst en draagvlakverbreding besproken. Hierbij worden we ondersteund door de Vereniging Voor Kleine Kernen. Een belangrijk onderdeel daaruit is het benaderen van stakeholders ( belanghebbenden, betrokkenen, inwoners ) binnen Knegsel. Stakeholders zijn ook de Gemeente, het Parochiebestuur en het Bisdom, Dorpsraad Knegsel en de Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds.
We nodigen de stakeholders uit om over ideeën en mogelijkheden met ons en met deskundigen te praten. We doen dat in clusters.
1. Onderwijs – Cultuur – Educatie
2. Jeugd/Jongeren – Senioren/Ouderen
3. Sport- en Buurtverenigingen – Knegsels Fist/ KA on Route
4. Horeca – een aantal overige ondernemers
In de komende weken nemen wij contact op met deze clustergroepen.

Onze missie:
(Her)bestemming realiseren voor kerk, pastorie en pastorietuin in Knegsel.
Zorgen voor een verdienmodel met een duurzame exploitatie.

Onze visie:
Knegsel krijgt een “kloppend hart”, met diverse verbindende elementen, in een mooie groene omgeving. Door haar maatschappelijke functie, waarbij we oog hebben voor religieuze aspecten, blijft het een vertrouwde omgeving voor de Knegselnaren.
Vanuit coöperatieve gedachte verbeteren we de leefbaarheid en kunnen zich binnen Knegsel bestaande en nieuwe activiteiten (verder) ontplooien.

We hopen elkaar tijdens een bijeenkomst persoonlijk te kunnen ontmoeten. Mocht dat nog niet mogelijk zijn dan zal deze bijeenkomst online plaatsvinden.
“Samen maken we het mogelijk”.

Hartelijke groeten,
Stichting Hart voor Knegsel
www.hartvoorknegsel.nl
info@hartvoorknegsel.nl

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag beslaat de periode vanaf 22 april 2020 ( oprichtingsdatum van de stichting ) tot en met december 2020.
Een periode waarin het Coronavirus Nederland, en dus ook Knegsel, in de greep had.
We konden niet of nauwelijks fysiek vergaderen, publieke activiteiten waren niet of nauwelijks mogelijk. Toch is er achter de schermen veel gewerkt en zijn er flinke resultaten geboekt.
In het kort geven we hieronder een overzicht, gevolgd met wat zich in het afgelopen jaar ontvouwd heeft. Daarbij zijn we “verkennend” bezig geweest. We kunnen nu met de belangrijkste partij, de inwoners van Knegsel, in gesprek. Een goede basis voor die gesprekken is gelegd.

Resultaten tot nu toe.

Eerder hadden er twee publieke bijeenkomsten plaats, op 13 november 2019 en op 16 december 2019.
De Stichting Hart voor Knegsel is “van onder af” ontstaan ( uit Initiatiefgroep en Kernteam ).
Vanaf de oprichting van de Stichting in april is het volgende gerealiseerd:

* Enquête ( voorjaar 2020 )
* Een website
* Een publieke informatieavond ( 12 februari 2020 )
* Een passend logo
* Een poster in De Leenhoef
* Statuten ( 22 april 2020 )
* Huishoudelijk reglement ( vastgesteld op 22-9-2020 )
* Beleidsplan 2020-2021 ( vastgesteld 13 oktober 2020 )
* Berichten in de Leenbode
* Aanvragen subsidie Provincie
* Toekenning eerste deel subsidie Provincie
* Aanvragen bijdrage bij Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds
* Toekenning bijdrage van Welzijnsfonds
* Aanvulling in bestuur van de stichting
* Inventarisatie Knegselse verenigingen / groeperingen / ondernemers die we uitnodigen voor een
meeting, zodra dat mogelijk is.
* Gesprekken over plan van aanpak
* Second opinion over plan van aanpak

Om een idee te geven van de voortgang tot nu toe volgen nu beknopte verslagen.
Hoe het begon…
De Stichting is voortgekomen uit een Kernteam. Dit Kernteam ging van start op 16 december 2019 tijdens een bijeenkomst in De Leenhoef. Het initiatief om een driehoeksoverleg op gang te brengen tussen Parochiebestuur, de gemeenschap Knegsel en de gemeente kwam van de Dorpsraad. Aanleiding was het voorlopige besluit van het Parochiebestuur om de kerk in Knegsel te sluiten. Zij organiseerde op 13 november 2019 een bijeenkomst in De Leenhoef, om dit aan de Knegselse bevolking mede te delen. De boodschap riep nogal wat weerstand op en omdat men niet vanaf de zijlijn wilde afwachten werd dit initiatief gestart.

Tijdens de bijeenkomst vond een interactieve sessie plaats waarbij een eerste structuur werd aangebracht. Deze bevat de volgende aandachtsgebieden:
– toekomstige gebruiksmogelijkheden
– doelgroepen
– een organisatie die dit oppakt
– financiering
Alles werd verwerkt in een overzicht per aandachtsgebied.
Verder werd op de avond aangegeven:
– oog hebben voor de historie en de waardigheid
– zorgen voor een breed draagvlak
– zich richten op verbondenheid en ontmoeting
– de kerk moet herkenbaar blijven als baken voor het dorp.
Op deze avond meldden zich zes personen voor het Kernteam.
De Dorpsraad als initiatiefnemer, gaf het in gang zetten van het verdere proces over aan het Kernteam.

Het Kernteam heeft alle ideeën voor herbestemming geïnventariseerd.
In totaal heeft het Kernteam 5 keer vergaderd.
Van de oorspronkelijke zeven personen ( Hannie van Leeuwen, Nan van Biezen, Bert Smolders, Jeroen Peels, Jan Geerts, Martin Slikkerveer en Jan Pasmans ) bestond het Kernteam op het laatst nog uit Nan van Biezen, Jeroen Peels, Martin Slikkerveer en Jan Pasmans. Het team werd aangevuld met Ad Keeris vanuit de MFA.

Het Kernteam heeft de eerste gesprekken gevoerd met de Gemeente ( 13 januari ‘20) en met het Parochiebestuur ( 15 januari ’20 ) .
Ook heeft zij advies gevraagd bij de Vereniging Voor Kleine Kernen.
Er is een rondleiding gehouden door het erfgoedensemble, onder leiding van Bernard van de Ven
( koster ). Hier werd duidelijk dat het geheel diverse mogelijkheden biedt.
Op 12 februari verzorgde het kernteam een presentatie in De Leenhoef, met als gesprekspunten:
– Wat is er tot nu toe gedaan?
– Welke ideeën zijn geïnventariseerd tijdens de initiatiefbijeenkomst?
– Welke gesprekken hebben plaatsgevonden?
– Wat zijn de uitgangspunten tot nu toe?
– Hoe kunnen we elkaar versterken? ( MFA wordt in het geheel betrokken ).
– Hoe kunnen we financiën genereren?
– Hoe leeft het onderwerp binnen Knegsel?
– Hoe gaan we communiceren?
Op het eind van de avond zijn er nog 8 vragen/opmerkingen genoteerd.

En verder…
Er werd een website aangemaakt: www.hartvoorknegsel.nl en tevens een mailadres info@hartvoorknegsel.nl
Op de website werd een enquête geplaatst, die men digitaal of via de Leenbode kon invullen.
“Uit de 138 reacties valt af te lezen dat men zich betrokken voelt, al constateren we dat de enquête weinig door jongeren is ingevuld. De enquête is een bevestiging van de eerste ideeën, en hierover zullen we dialoog laten plaatsvinden.”
Om inwoners op de hoogte te houden verschenen er 12 berichten in de Leenbode. Tevens werd aan de “kerktoren een rol” toegekend, namelijk die van verbindende factor. Een fraaie poster heeft daarvoor een plaats gekregen in de Leenhoef.

Het Kernteam besloot om over te gaan in een stichting.
Stichting Hart voor Knegsel.
Op 22 april 2020 werden de statuten bij notaris Rijntjes te Eersel ondertekend.
De stichting draagt de naam Stichting Hart voor Knegsel en heeft als doel de instandhouding van het historische hart van het kerkdorp Knegsel. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het vinden van een goede herbestemming voor de kerk, de pastorie en de pastorietuin.
Zij voert daarvoor overleg met het bestuur van de Parochie H. Willibrordus en met de gemeente;
tevens met partijen binnen Knegsel.
Zij ontwikkelt een masterplan en geeft opdracht voor het uitvoeren van ‘n haalbaarheidsonderzoek.

In de Stichting namen zitting: Jeroen Peels (voorzitter) , Ad Keeris (penningmeester), Jan Pasmans (secretaris) en verder Nan van Biezen en Martin Slikkerveer. Vanaf 25 mei kwam ook Lieke Cools in het bestuur en vanaf 20 oktober versterkt Jeroen Mertens het bestuur.
De stichting heeft een ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instelling ).

De eerste vergadering van de stichting vond plaats op 6-5-2020.
Er zijn 13 vergaderingen geweest, waarvan de notulen zijn vastgesteld.
( 6-5 ; 25-5; 16-6; 9-7; 24-8; 8-9; 22-9; 6-10; 22-10; 3-11; 16-11; 23-11; 1-12 )
Verder vonden plaats:
een kennismaking met een projectmanager ( 22-6 ),
een vooroverleg met de Dorpsraad ( 30-6 ),
een bijeenkomst op het gemeentehuis met vier betrokken partijen ( 8-7 ),
een bespreking van de offerte + plan van aanpak met de projectmanager ( 16-7 ),
een gesprek met het Parochiebestuur ( 15-1 ),
twee gesprekken door Dagelijks Bestuur met de vice-voorzitter van het Parochiebestuur (29-7; 27-8),
een gesprek met de Stichting Welzijnsfonds José Cordewinders ( 22-9 ),
een gesprek met de Dorpsraad ( 6-10 ).

Verschillende partijen hebben standpunten gedeeld en ook is gekeken naar ieders rol in het proces.

Parochiebestuur ( PB ).
Vanaf het begin staat het PB positief tegenover het initiatief, met name omdat er “van onder af” meegedacht wordt en er gezocht wordt naar een breed draagvlak. Het steunt het PB in de intentie die zij heeft om het erfgoedensemble voor de Knegselse gemeenschap te behouden.
In haar Toekomstvisie beschrijft ze de ontwikkeling van een religieuze naar een maatschappelijke functie en wat daarbij wenselijk, maar ook onwenselijk, is. Er is sprake van een kettingbeding waar het gaat om de herbestemming en eventuele doorverkoop in de toekomst.
Op 15 januari heeft een eerste ontmoeting met het PB plaatsgevonden op het parochiecentrum in Eersel.
Het PB heeft een projectbeschrijving gemaakt en een verkenning van het erfgoedensemble laten uitvoeren. Tevens is er een taxatie verricht.
HvK heeft naar het PB aangegeven dat tijdens de Pastorale Rondgang van 2 september het wenselijk is dat er duidelijkheid verschaft wordt over de consequenties van het onttrekken aan de eredienst en wat inwoners dan kunnen verwachten van het Pastoraal Team.
De door het PB opgestelde Toekomstvisie geeft duidelijkheid over de mogelijkheden die het Bisdom biedt.

Dorpsraad Knegsel ( DR ).
Twee leden van de stichting zijn tevens lid van de Dorpsraad en zij brengen steeds over en weer verslag uit tijdens de vergaderingen. Met de DR is er op 30 juni een vooroverleg geweest i.v.m. de bijeenkomst op het gemeentehuis.
Er is gesproken over de uitkomst van de enquête en de “pijlers”: ontmoeting – cultuur – onderwijs – zorg – wonen – toegankelijkheid. Het biedt het dorpshart een multifunctioneel karakter.
DR en HvK vinden samen optrekken en van onder af draagvlak creëren belangrijk. De DR heeft aangegeven dat er behoefte bestaat aan woningen voor senioren/starters en ook aan (kleinschalige) zorgvoorzieningen. De diversiteit biedt uitdagingen en mogelijkheden.
HvK heeft aangegeven ook MFA de Leenhoef in het ensemble te willen betrekken omdat dat zorgt voor meer kansen en mogelijkheden. De DR is hiermee volledig akkoord.
DR en HvK hebben ieder een eigen programma, maar de leefbaarheid in het dorp staat bij beiden voorop. Dat vraagt om verbinding en samenwerking. Met name naar de gemeente toe willen we samen optrekken.

Gemeente Eersel.
Met het kernteam is er op 13 januari een overleg geweest met de plan-econoom bij de gemeente Eersel. Op 8 juli heeft in het gemeentehuis een overleg plaatsgevonden tussen Gemeente, Parochiebestuur, HvK en Dorpsraad Knegsel. De gemeente heeft aangegeven blij te zijn met de getoonde initiatieven en wil medewerking verlenen als het gaat om facilitering.
Tijdens het overleg hebben we elkaar geïnformeerd over de stand van zaken.
De Gemeente is positief over de aanpak tot nu toe.

Inwoners van Knegsel.
Er hebben informatie-avonden plaatsgevonden op 13 november 2019, 16 december 2019
en 12 februari 2020. Er zijn 12 berichten verschenen in de Leenbode, waarbij het accent vooral lag op het informeren over de stand van zaken. De publicaties waren ook bedoeld om een verbinding te maken tussen verleden en toekomst van kerk, pastorie en pastorietuin. Door de beperkende maatregelen i.v.m. het Coronavirus konden er na 12 februari geen grote bijeenkomsten plaatsvinden.
Hopelijk hebben de publicaties bijgedragen aan het informeren en het vragen / vasthouden van de aandacht bij de Knegselnaren.

Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds.
Op 22 september is met een afvaardiging van het bestuur gesproken. We hebben toegelicht wat de stand van zaken is en dat we het plan verder willen gaan uitvoeren. Aan het Welzijnsfonds is een startbedrag gevraagd. Vanuit het Welzijnsfonds is geadviseerd om kerkbetrokken groepen ook te laten participeren in de voortgang. Tevens wijst ze op een “veranderend Knegsel” en dat daarop geanticipeerd moet worden. Door het Welzijnsfonds is positief gereageerd op de aanvraag.
Het Welzijnsfonds zal nauw betrokken blijven bij het project.

ErfgoedLab Brabant.
Via de Vereniging Kleine Kernen zijn we in contact gekomen met ErfgoedLab Brabant ( ELB ).
Het ErfgoedLab is het “loket” om bij de provincie subsidies aan te vragen bij het herbestemmen van monumenten. De subsidies worden verstrekt in de vorm van vouchers. Benodigde formulieren en subsidie-aanvraag zijn opgestuurd. Er is gesproken met een procesmanager.
Intussen heeft binnen de Provincie een koerswijziging plaatsgevonden. ErfgoedLab is per 1-1-2021 niet meer het loket. We weten nog niet wat verdere gevolgen zijn voor de aangevraagde vouchers.
De eerste aangevraagde voucher is inmiddels wel toegekend.

Bureau Urban Breezz (UB).
Door ErfgoedLab Brabant is een procesmanager en mogelijk kwartiermaker voorgedragen. Bureau Urban Breezz adviseert en biedt hulp bij conceptontwikkeling rond erfgoedlocaties.
Er zijn enkele gesprekken gevoerd, maar we hebben samenwerking tijdelijk stopgezet.

Vereniging Kleine Kernen.
Bij wijze van second opinion hebben we ons ook laten adviseren door de Vereniging Voor Kleine Kernen. In januari 2021 wordt een plan van aanpak besproken.

Vooruitblik.
In 2021 willen we het volgende afgerond hebben:

1. Vaststellen van een Plan van Aanpak. In het voorjaar van 2021 willen we dit met inwoners, groeperingen en belanghebbenden bespreken. Daarbij nodigen we deskundigen uit.

2. Haalbaarheid onderzoeken.

3. In de tweede helft van het jaar hopen we een uiteindelijk plan te kunnen presenteren.

We zien 2021 met vertrouwen tegemoet en hopen in goede samenwerking een Hart Voor Knegsel
dichterbij te brengen.

Knegsel, januari 2021

Beleidsplan Hart voor Knegsel

Herbestemming kerk, pastorie en pastorietuin.
Beleidsplan 2020 – 2021

Ook in Knegsel staat de tijd niet stil…
De kerk sluit.
Hoe gaan we verder…?

Van religieuze naar maatschappelijke bestemming.

beleidsplan herbestemming en herontwikkeling dorpshart Knegsel.
( kerk, pastorie, pastorietuin en MFA ).

Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Hart voor Knegsel een goede herbestemming en herontwikkeling wil bereiken voor het hart van Knegsel.
In het kader van de fiscale erkenning (ANBI) volstaat een beknopt beleidsplan.
In dit plan beschrijven we het beleid voor de periode april 2020 – juli 2021.
Op het eind van die periode blikken we terug en ligt er een concept voor een businesscase.
Het beleidsplan is gepubliceerd op de website www.hartvoorknegsel.nl

Knegsel, september 2020

Inleiding.

De kerk sluit.
We zetten de wijzers niet stil, maar vooruit!

Met deze uitspraak raken we de kern van de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn rond de op handen zijnde sluiting van de parochiekerk in Knegsel.
Het heeft een grote impact op het dorp, maar ook binnen de organisatie van het Parochiebestuur en het Pastoraal Team van de parochie Sint Willibrordus betekent het heel wat.
Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen gaande.

We hebben het aan zien komen!
Toch kwam de boodschap die het Parochiebestuur op 13 november 2019 in Knegsel bracht nog onverwacht hard aan. Het bracht heel wat teweeg in de vorm van emotionele reacties van verzet, onbegrip en wantrouwen. Gevoelens van: we gaan er op achteruit. Knegsel raakt haar kerk én dus ook haar geloof kwijt! Het dorp wordt “in het hart geraakt”.
Naast deze reacties is er begrip voor de ontstane situatie, maar we berusten niet in achteruitgang! Het tonen van initiatief en het nemen van regie maakt het mogelijk om in een vroeg stadium mee te kunnen praten over wat op langere termijn gaat gebeuren.

Knegsel heeft een rijke kerkgeschiedenis en die moet bewaard blijven.
Deze geschiedenis is zichtbaar in een uniek hart in het dorp: een kerk, een pastorie en een grote pastorietuin. Samen vormt dit het erfgoedensemble.
De Stichting Hart voor Knegsel wil het erfgoedensemble behouden voor de Knegselse inwoners en in het ontwikkelen van een plan voor het dorpshart tevens de naastgelegen MFA meenemen. De MFA bestaat uit gemeenschapshuis De Leenhoef, de Meester Gijbelsschool en sporthal De Ladder.
Hart voor Knegsel streeft versterking na en wil onnodige concurrentie voorkomen. Die werkt slechts verzwakkend op zo’n kleine schaal.
Knegsel is een klein dorp met ongeveer 1400 inwoners. Er zijn weinig of geen voorzieningen op het gebied van winkels, horeca of zorg. Voor het houden van bijeenkomsten of vergaderingen, repetities, uitvoeringen en bepaalde feesten kan men terecht in De Leenhoef, maar uitbreiding van de beschikbare ruimte is noodzakelijk. De school kampt met ernstig ruimtegebrek. Er is behoefte aan verschillende soorten woningen en aan kleinschalige zorg.
Dit alles heeft de inwoners aan het denken gezet en bijeengebracht.

De Knegselse mensen zijn over het algemeen bescheiden mensen. Grote veranderingen in het dorp worden dus wel eens met kritische ogen bekeken. Het dorp kent een bloeiend verenigingsleven waar veel energie van uit gaat. De verenigingen of groeperingen zijn actief, maar ook kwetsbaar!
Het valt niet altijd mee om “overal mensen voor te vinden”.
Het idee overheerst dat we maar een klein dorp zijn en dat zorgt voor terughoudendheid.
Men vraagt zich af: kan een groot project wel in stand gehouden worden, zeker financieel?
Past zoiets wel in het dorp? Wordt het dorpse karakter niet aangetast?

Het gevoel dat veel inwoners hebben bij de kerk is sterk. Vorige generaties hebben de kerk mee gebouwd, generaties daarna hebben de kerk een warm hart toegedragen en mede door de inzet van veel vrijwilligers kon de kerk lang in stand worden gehouden. De kerk wordt nog steeds bezocht. Ontkerkelijking is wellicht later zichtbaar dan op veel andere plaatsen, maar vindt ook hier wel degelijk plaats, met alle gevolgen van dien.
Het Parochiebestuur en het Pastoraal Team hebben in 2014 een fusie van de zes parochies in gang gezet. Eersel, Duizel, Steensel, Vessem, Wintelre en Knegsel vormen sindsdien één parochie H. Willibrordus. In alle kerken vinden nog kerkdiensten plaats.
In haar Toekomstvisie beschrijft het Parochiebestuur de huidige situatie en de gevolgen daarvan.
In 2019 is sluiting van de kerken in Duizel, Steensel en Knegsel aangekondigd.

Stichting Hart voor Knegsel streeft na dat het dorpshart van, voor en door Knegsel blijft.
De religieuze bestemming zal veranderen in een maatschappelijke bestemming, maar we blijven oog hebben voor de religieuze behoefte in het dorp.

Hoe willen we dat bereiken?
Door dialoog te voeren.
Met betrokkenen is al veel gecommuniceerd
– de inwoners
– het Parochiebestuur
– de Gemeente
Alle partijen zijn het erover eens dat “de kerk aan Knegsel moet blijven toebehoren” en dat samen gekeken moet worden naar een passende herbestemming.

Door ons te laten adviseren.
Er is gesproken met de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant. (VKK ).
Zij kan ondersteunen als een soort ambassadeur bij de gemeente.
Verder benadrukt zij om creatief te zijn in het zoeken naar mogelijkheden.

Door een “stap-voor-stap” proces.
Er is contact gelegd met ErfgoedLab Brabant ( ELB ).
Momenteel beraden we ons over dialoog / visie / planvorming.
Vervolgens marktonderzoek/haalbaarheidsonderzoek.
Tenslotte Concept + businesscase.

Door te zorgen voor financiële middelen.
Om onderzoeken mogelijk te maken is een subsidie aangevraagd bij de provincie en is een beroep gedaan op Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds in Knegsel.

Missie
Op het moment dat duidelijk wordt dat aan sluiting van de kerk niet te ontkomen is, organiseert de Dorpsraad op 16-12-2019 een avond om een initiatiefgroep te vormen.
Er is een brainstormsessie aan de hand van “geeltjes”.
Alle aanwezigen nemen deel uit betrokkenheid bij de kerk en/of het dorp. Men vindt dat de kerk, de pastorie en de pastorietuin behouden moeten blijven voor het dorp en dat we moeten zoeken naar een herbestemming die daar aan voldoet.
Diezelfde avond wordt een Kernteam gevormd, dat alle opmerkingen meeneemt en inventariseert. Een volgende informatieavond wordt gehouden op 12-2-2020, waarop het Kernteam een presentatie verzorgt over de stand van zaken en de ideeën die ontstaan zijn.
Reacties worden besproken en een aantal opmerkingen en vragen wordt meegenomen.

Visie
Binnen het Kernteam, intussen de stichting, ontstaat de volgende visie:
– Een goed kloppend hart van, voor en door Knegsel, waar iedereen zich welkom voelt en dat voor iedereen toegankelijk is. De religieuze bestemming die de kerk nú heeft verandert in een maatschappelijke bestemming, maar we hebben oog voor eventuele religieuze behoefte binnen het dorp.
– Het nieuwe dorpshart moet er vooral zijn voor de inwoners, maar kan tevens Knegsel op de kaart zetten. Het dorp ligt gunstig t.o.v. andere en grotere dorpen alsmede de stad Eindhoven.
Het dorp is goed bereikbaar en grote bedrijven in de regio zijn wellicht te interesseren voor het huren van ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen e.d.
– Het dorpshart “levend” maken en financieel gezond houden.

Samengevat:
We willen van de kerk, de pastorie, de pastorietuin en de bestaande MFA één geheel maken.
Er moet ruimte zijn voor zorgmogelijkheden, vergaderruimten, leslokalen voor te kleine school,
horeca, ontmoetingsruimten en een openluchttheater ( multifunctioneel te gebruiken voor allerlei doelgroepen ). In de tuin kan kleinschalig woningbouw plaatsvinden ( starters en senioren ).
De tuin krijgt een parkfunctie.

Stichting Hart voor Knegsel zal te zijner tijd alles overdragen. Hoe dat zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. Men denkt aan een coöperatie die het geheel gaat exploiteren.

Strategie
De visie heeft meer kans van slagen als we een rechtspersoon zijn.
Daarom wordt het besluit genomen om over te gaan in de Stichting Hart voor Knegsel.
Op 22 april 2020 passeert de akte. In die akte staat als doelstelling:
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel: de instandhouding van het historische hart van het kerkdorp Knegsel,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevor-
delijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een goede herbestemming te
vinden voor de kerk, pastorie en de daarbij behorende tuin;
– door overleg met gemeentelijke en kerkelijke instanties te voeren;
– het ontwikkelen van een masterplan;
– het doen of opdracht geven voor haalbaarheidsonderzoeken.

De huidige situatie
Missie en visie zijn bepaald.
Het Parochiebestuur bepaalt als eigenaar grotendeels nog het proces.
Binnen de visie is gesproken over mogelijke plannen. In gesprekken met het Parochiebestuur, de Dorpsraad, inwoners en Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds zijn die ter sprake gebracht.
We verwijzen naar de Toekomstvisie die is opgesteld door het Parochiebestuur.

Verder op weg
Zodra het kan zal Stichting Hart voor Knegsel het verdere proces bepalen.
Dialoog, visie en plannen worden verfijnd en op maximaal draagvlak getoetst.
Communicatie is belangrijk. We houden de inwoners op de hoogte van ontwikkelingen.
Er wordt getoetst op haalbaarheid en er wordt een concept ontwikkeld op basis van een duurzaam businessmodel.
Relevante ontwikkelingen in de omgeving worden meegenomen in het onderzoek.

Het kost geld
Er zijn subsidies aangevraagd die het mogelijk maken om de eerste onderzoeken te doen.

Organisatie
Stichting Hart voor Knegsel
Statuten: notariële akte 22-4-2020
KvK nummer: 77888537
De Stichting heeft een ANBI-status.
email: info@hartvoorknegsel.nl
website: www.hartvoorknegsel.nl

Vaststelling beleidsplan

Dit beleidsplan is vastgesteld op 13 oktober 2020 tijdens de bestuursvergadering.