NIEUWSBRIEF NO. 2

Online expertmeeting op 18 en 20 mei 2021.

Beste dorpsbewoners,

In een eerder stadium hebben we u benaderd via een enquête, een bijeenkomst, korte interviews, informatie in de Leenbode en op de website. Helaas moest de communicatie vaak “op enige afstand” plaatsvinden. Er zijn ook enkele rondleidingen geweest, die als heel positief zijn ervaren.
Gaandeweg zijn er vier thema’s ontstaan:
1. Maatschappelijke functies.
2. Bouwkundige en Planologische mogelijkheden.
3. Exploitabele sociale mogelijkheden ( wonen-zorg-gemeenschapsontwikkeling ).
4. Samenwerking en eigenaarschap.

Over deze thema’s willen we betrokkenen en andere geïnteresseerden nader informeren. Maar vooral hebben we de behoefte om kennis op die gebieden nog te vergroten, om zo een brede basis te vormen voor het volgende stadium, namelijk het komen tot een paar scenario’s die kunnen rekenen op draagvlak binnen Knegsel. Die scenario’s vormen een onderdeel van het plan dat we bespreken met het Parochiebestuur. In dat plan beschrijven we de behoeften die er in de komende jaren in Knegsel zijn op het vlak van genoemde thema’s, en hoe die te verwezenlijken zijn.

Veel kennis en ervaring is aanwezig in Knegsel. We hebben dat gemerkt tijdens de onlangs gehouden interviews en we zijn heel blij dat men die wil delen. Er is veel betrokkenheid in het dorp en dat maakt het “iets van ons allemaal”. Daardoor wordt de kans van slagen alleen maar groter!
Daarnaast maken we gebruik van externe deskundigheid op het gebied van de vier thema’s.
Via de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant hebben we vier deskundigen gevraagd om een korte presentatie te houden over mogelijkheden die het ensemble biedt ( en eventuele beperkingen waar men rekening mee moet houden ), en vervolgens gaan zij in op vragen/ suggesties/ideeën/wensen.
We gaan aanwezige kennis en deskundigheid bijeenbrengen tijdens een expertmeeting.

Deze vindt plaats door middel van een online bijeenkomst, rond het thema
Het toekomstige hart van Knegsel.

U kunt daar aan deelnemen. Noteert u alvast de volgende data.
dinsdag 18 mei         17.00 – 18.30 uur thema: Exploitabele sociale mogelijkheden.
19.00 – 20.30 uur thema: Samenwerking en eigenaarschap.

donderdag 20 mei    17.00 – 18.30 uur thema: Maatschappelijke functies
19.00 – 20.30 uur thema: Bouwkundige en Planologische mogelijkheden.

Dorpsbewoners die we eerder al benaderd hebben ontvangen per email een uitnodiging met een link. Mochten we nog niet met ú gesproken hebben, maar wilt u toch ook graag deelnemen?
Op deze pagina van onze website verschijnen tevens de links.

Hopelijk kunnen we snel weer naar het normale leven en naar publieke bijeenkomsten!
De digitale techniek maakt het gelukkig mogelijk dat het óók op deze manier kan.
Graag dus tot ziens.

Bestuur Hart voor Knegsel

NIEUWSBRIEF NO.1

Beste inwoners,

Na vorige publicaties in de Leenbode en op de website gaan we u via een Nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Allereerst willen we u iets vragen: Weet u nog waarom destijds het initiatief is genomen om de
Stichting Hart voor Knegsel in het leven te roepen?
…..Toen bekend werd dat de kerk gesloten ging worden, en kerk en pastorie verkocht zouden gaan
worden, waren wij bang dat dit beeldbepalend hart van Knegsel er in de toekomst wel eens
anders uit zou kunnen gaan zien dan we wilden. We waren ook bang dat het een bestemming
zou kunnen krijgen waar Knegsel niets aan zou hebben. Dat zo’n dreiging er ook echt was,
daarvan getuigen de verschillende verzoeken tot aankoop die het Parochiebestuur heeft ont-
vangen. Wij wilden voorkomen dat de regie over het proces dat zou gaan volgen, niet in eigen
Knegselse handen zou komen.
Gelukkig was er ook bij het Parochiebestuur de intentie om het cultureel erfgoed ( kerk, pastorie en pastorietuin) te behouden voor Knegsel.
Om ervoor te zorgen dat we een duidelijke gesprekspartner en onderhandelaar konden zijn is op 22 april 2020 de stichting opgericht. We zijn nu dus als Hart voor Knegsel bijna een jaar actief!

De naam zegt genoeg: Met hart vóór Knegsel richten we ons op het realiseren van het toekomstige hart ván Knegsel. We zijn er van overtuigd dat dit kan slagen als we daarin met elkaar samenwerken. We komen daarom niet met een klaarliggend plan, maar creëren mogelijkheden en kansen om als dorpsgemeenschap mede te bepalen hoe het er uit gaat zien.
We hebben in het afgelopen (Corona-)jaar heel veel voorwerk gedaan. De laatste resultaten zijn de
vele gesprekken die we in Knegsel hebben gevoerd en waaruit een grote betrokkenheid blijkt.
Ook bespeuren we terecht aanwezige vragen als: Wordt “onze achtertuin” volgebouwd?, Welke inbreng hebben we?, Heeft het financieel wel kans van slagen? Welke belangen worden vooral meegenomen?

Vanuit Bisdom en Parochiebestuur is onder andere de voorwaarde gesteld dat er maatschappelijke en sociale functies aan gegeven worden, waar Knegsel nu en in de toekomst behoefte heeft.
Dus kijken we naar een “veranderend Knegsel”. Algemene belangen en de identiteit van het dorp wegen zwaar. Wij zien kansen voor het vergroten van de leefbaarheid. Het hart van Knegsel kan een unieke en verbindende plek worden voor jong en oud.
Om kennis en informatie op te doen organiseren we binnenkort een expertmeeting. We nodigen experts op het gebied van maatschappelijke en sociale functies, bouwkundige en planologische mogelijkheden, exploitabele woon- of zorgvoorzieningen en vormen van samenwerking uit.
Samen met diverse geledingen uit Knegsel, gaan we de mogelijkheden (en onmogelijkheden) met elkaar bespreken.

De uitkomsten hiervan vormen “de eerste bouwstenen” waarmee we verder kunnen werken aan een plan dat kan rekenen op een breed draagvlak binnen Knegsel.

We hopen dat u met belangstelling deze Nieuwsbrief hebt gelezen. Tot de volgende!

Met vriendelijke groet,

Stichting Hart voor Knegsel
www.hartvoorknegsel.nl
info@hartvoorknegsel.nl