JAARVERSLAG 2021

Ondanks veel Coronahobbels zijn er dit jaar belangrijke stappen gezet en is duidelijk geworden dat we als gesprekspartner goed functioneren. We behartigen de wensen van de Knegselse gemeenschap en tevens wordt daarbij de haalbaarheid niet uit het oog verloren.

Hart voor Knegsel.
Het dagelijks bestuur vergaderde het jaar door veelal online, waarvan de notulen zijn vastgesteld.
Verder vond er een gesprek plaats met het bestuur van de Leenhoef.

Gemeente Eersel.
Met de gemeente werd de stand van zaken besproken en lieten we ons informeren over bouwmogelijkheden. Hvk heeft bij de gemeente aangegeven dat zij mogelijkheden ziet voor school om uit te breiden in de Leenhoef. Verder heeft de gemeente aangegeven open te staan voor woon- en zorginitiatieven.

Parochiebestuur ( PB ).
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met als onderwerpen:
De status van de pastorie, bestemmingsplanmogelijkheden, de expertmeeting, maatschappelijke functie(s) voor de kerk, de rol van het Bisdom en de parochie, de voortgang van het proces.
We hebben aan het Parochiebestuur een Visiedocument aangeboden.
Het PB staat achter het pricipe om het erfgoedensemble als één geheel te zien, in combinatie met de MFA. Dat is ook onze bedoeling.

Vereniging Voor Kleine Kernen.
Met de VVKK hebben we gewerkt aan een Expertmeeting.
We maakten kennis met vier experts, die tijdens een webinar informatie hebben gegeven over vier thema’s.

Inwoners van Knegsel.
Aan direct omwonenden van het ensemble hebben we in de pastorietuin uitleg gegeven en vragen beantwoord. De foto van de kerktoren, onze blikvanger, staat in de entree van de MFA en
hopelijk krijgt hij het komend jaar vaker deze functie.
Knegselse verenigingen, groeperingen, ondernemers e.a. ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan de expertmeeting. Op 18 en 20 mei werd deze in de vorm van een webinar georganiseerd.
Er werden vier thema’s behandeld en aan de hand van chats konden deelnemers vragen stellen.
– exploitabele sociale mogelijkheden.
– samenwerking, eigenaarschap, coöperatie.
– mogelijkheden in een Rijksmonument.
– bouwkundige en planologische (on)mogelijkheden.

Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds.
De stichting volgt via een afgevaardigde de bestuursvergaderingen.

Dorpsraad Knegsel ( DR ).
We hebben twee vergaderingen van de DR bijgewoond, waarop we elkaar bijpraatten.

Stichting Veldvest.
In een open gesprek hebben we het ruimtegebrek waar de school mee geconfronteerd wordt aan de orde gesteld. We zien uitbreidingsmogelijkheden binnen de MFA en hopen dat deze kunnen worden meegenomen in het Intern Huisvestings Plan, dat door gemeente en Veldvest wordt opgesteld.

Woon/zorgconcept.
Omdat in de gehouden enquête in 2020 woon- en zorgvoorzieningen hoog scoorden bekijken we momenteel wensen en mogelijkheden.

Vooruitblik.
Kijkend naar wat in het afgelopen jaar is gedaan mogen we stellen dat er hard is gewerkt aan een verdere basis en voortgang van het proces. Er hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden.
We streven ernaar om in 2022 een plan voor te leggen aan het Parochiebestuur.
Er komt een informatie-avond voor de inwoners van Knegsel.

Het jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van 24-1-2022.