Verslag bijeenkomst 1 februari

Huurwoningen voor starters en senioren. Maatschappelijke functies in de kerk.

De pastorie, de pastorietuin en de kerk zijn door het Parochiebestuur Samen Willibrordus uit Eersel verkocht aan ontwikkelaar Schipvast uit Hapert. De Stichting Hart voor Knegsel (HvK) heeft hierin een adviserende en bemiddelende rol gespeeld. Schipvast is voornemens om huurappartementen in de tuin en de pastorie te realiseren. Wellicht komt er ook een horecagelegenheid in de pastorie. Het gebruik van het kerkgebouw komt onder de verantwoordelijkheid van de Knegselse samenleving. Schipvast heeft het eigendom verworven van het gebouw maar wil dat op termijn overdragen aan een instantie in Knegsel.  Dat alles is duidelijk geworden op de druk bezochte informatiebijeenkomst welke in MFA  De Leenhoef werd georganiseerd door HvK op 1 februari jl.

Rond 20.00u heette avondvoorzitter Wim van den Haak de ca 120 bezoekers welkom. Wim is inmiddels drie jaar woonachtig in Knegsel. Sinds anderhalve maand is hij actief bij HvK. Hij heeft veel ervaring met ambtelijke trajecten in de breedste zin van het woord. Wim maakt in zijn inleiding duidelijk wat de doelstelling van deze informatieavond is. Naast het geven van informatie hoopt hij ook op ideeën van de aanwezigen, zeker ten aanzien van de toekomstige bestemming van de kerk.  Daarna  geeft hij het woord aan Ad Keeris, vanaf het begin betrokken bij HvK.

Ad vertelt dat HvK in 2020 is opgericht als spin-off van de bijeenkomst welke de Dorpsraad in december 2019 organiseerde naar aanleiding van de mededeling van het Parochiebestuur dat de Knegselse kerk zijn functie zou verliezen, en daarmee verkocht zou worden, evenals de pastorie en de tuin.

HvK begon destijds met een enquête waarin gevraagd werd naar de wensen van de samenleving. Met als uitgangspunt de uitkomsten van de enquête stelde Hvk haar toekomstvisie op, bestaande uit:

  • Conserverende aspecten: Zoveel mogelijk behouden van het kerkgebouw en de pastorie in de huidige vorm. De tuin voor een aanzienlijk deel behouden als openbaar park.
  • Aspecten ten aanzien van de ontwikkeling van het dorp en omgeving: Woningen in de pastorietuin voor senioren en starters, openbaar park, maatschappelijke functies in het kerkgebouw, samenwerking met de huidige MFA (elkaar versterken), uitbreiding van de basisschool in het MFA-gebouw, één bestuur en financiële haalbaarheid.

De visie werd getoetst aan de gemeentelijke ruimtelijke visie en aan de door het parochiebestuur ontwikkelde toekomstvisie ten aanzien van het ensemble.

Na Ad krijgt de firma Schipvast het woord. Eigenaar Guus Schippers vertelt dat zijn bedrijf, Schippers Group, zijn sporen verdient in de agrarische sector. De vastgoedtak van het bedrijf heet Schipvast. Deze organisatie ontwikkelt projecten met name in de Brabantse Kempen. Het gaat meestal om huurwoningen voor het middensegment. In Knegsel is Schipvast van plan om, achter de pastorie, een soort van begijnhofje te bouwen in de pastorietuin met daarin huurappartementen voor zowel starters als senioren.  Ook in de pastorie komen huurappartementen. Het deel dat overblijft van de pastorietuin wordt openbaar park. Schipvast denkt ook mee over de Knegselse huiskamer. Deze zou eventueel in de pastorie kunnen komen. Conform de wens van het parochiebestuur en in overleg met HvK is de nieuwe eigenaar van plan om het gebruiksrecht van de kerk over te dragen aan de Knegselse samenleving. Binnen nu en afzienbare tijd wil Schippers ook het eigendom van de kerk overdragen. Voor het gebruik van de kerk hoeft aan Schipvast niet betaald te worden. Dat geldt ook voor het toekomstige eigendom van het kerkgebouw. Daar staat tegenover dat Schipvast geen budget vrij gemaakt heeft voor verbouwing, verduurzaming en onderhoud van de kerk.

Nick Tops van Schipvast maakt duidelijk dat het nog minstens twee jaar gaat duren voordat de bouw kan beginnen. Er moet nog een omgevingsplan ingediend worden. Tevens maakt hij duidelijk dat er niet gediscrimineerd mag worden bij de toewijzing van de huizen, maar dat ervaring leert dat 60 a 70% van de woningen aan dorpsgenoten wordt toegewezen. Belangstellenden kunnen zich nu al melden via de website: www.schipvast.com.

 

Na Nick Tops neemt Wim van den Haak weer het woord. Er komt een discussie op gang met de aanwezigen. Er is bezorgdheid over de kosten van het kerkgebouw. Kan het financieel wel sluitend gemaakt worden. Voordat de eigendomsoverdracht van het kerkgebouw door Schipvast plaats vindt zal er in Knegsel duidelijkheid moeten zijn over:

  • De bestemming
  • Begroting en budget voor de noodzakelijke verbouwing en onderhoud
  • Een gezonde exploitatie voor de komende jaren.

Nick Tops van Schipvast zal in het bestemmingsplan een optie op laten nemen voor een alternatief plan, mocht onverhoopt de overdracht aan de Knegselse samenleving geen doorgang kunnen vinden. De kerk is al wel kadastraal afgesplitst, als voorbereiding op de juridische splitsing van het eigendom.

 

Opmerkelijk was nog de opmerking van Angelo Somers die namens het José Cordewinders Welzijnsfonds opriep om na te denken over de grote veranderingen welke plaats vinden in de maatschappij, met name ten aanzien van de vele zorgfuncties welke niet meer door traditionele zorgverleners aangeboden worden en daardoor de verantwoordelijkheid worden van de samenleving. Zou het kerkgebouw als ontmoetingsplek daar een rol in kunnen spelen?

 

Om 21.45u dankt de voorzitter de aanwezigen. Hij doet een oproep aan iedereen in Knegsel om mee te denken en ook mee te doen. Aanmelden kan via info@hartvoorknegsel.nl. Na afloop ontstaat er aan de bar, onder het genot van een drankje, een levendige discussie over de toekomst van Knegsel.

JAARVERSLAG 2021

Ondanks veel Coronahobbels zijn er dit jaar belangrijke stappen gezet en is duidelijk geworden dat we als gesprekspartner goed functioneren. We behartigen de wensen van de Knegselse gemeenschap en tevens wordt daarbij de haalbaarheid niet uit het oog verloren.

Hart voor Knegsel.
Het dagelijks bestuur vergaderde het jaar door veelal online, waarvan de notulen zijn vastgesteld.
Verder vond er een gesprek plaats met het bestuur van de Leenhoef.

Gemeente Eersel.
Met de gemeente werd de stand van zaken besproken en lieten we ons informeren over bouwmogelijkheden. Hvk heeft bij de gemeente aangegeven dat zij mogelijkheden ziet voor school om uit te breiden in de Leenhoef. Verder heeft de gemeente aangegeven open te staan voor woon- en zorginitiatieven.

Parochiebestuur ( PB ).
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met als onderwerpen:
De status van de pastorie, bestemmingsplanmogelijkheden, de expertmeeting, maatschappelijke functie(s) voor de kerk, de rol van het Bisdom en de parochie, de voortgang van het proces.
We hebben aan het Parochiebestuur een Visiedocument aangeboden.
Het PB staat achter het pricipe om het erfgoedensemble als één geheel te zien, in combinatie met de MFA. Dat is ook onze bedoeling.

Vereniging Voor Kleine Kernen.
Met de VVKK hebben we gewerkt aan een Expertmeeting.
We maakten kennis met vier experts, die tijdens een webinar informatie hebben gegeven over vier thema’s.

Inwoners van Knegsel.
Aan direct omwonenden van het ensemble hebben we in de pastorietuin uitleg gegeven en vragen beantwoord. De foto van de kerktoren, onze blikvanger, staat in de entree van de MFA en
hopelijk krijgt hij het komend jaar vaker deze functie.
Knegselse verenigingen, groeperingen, ondernemers e.a. ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan de expertmeeting. Op 18 en 20 mei werd deze in de vorm van een webinar georganiseerd.
Er werden vier thema’s behandeld en aan de hand van chats konden deelnemers vragen stellen.
– exploitabele sociale mogelijkheden.
– samenwerking, eigenaarschap, coöperatie.
– mogelijkheden in een Rijksmonument.
– bouwkundige en planologische (on)mogelijkheden.

Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds.
De stichting volgt via een afgevaardigde de bestuursvergaderingen.

Dorpsraad Knegsel ( DR ).
We hebben twee vergaderingen van de DR bijgewoond, waarop we elkaar bijpraatten.

Stichting Veldvest.
In een open gesprek hebben we het ruimtegebrek waar de school mee geconfronteerd wordt aan de orde gesteld. We zien uitbreidingsmogelijkheden binnen de MFA en hopen dat deze kunnen worden meegenomen in het Intern Huisvestings Plan, dat door gemeente en Veldvest wordt opgesteld.

Woon/zorgconcept.
Omdat in de gehouden enquête in 2020 woon- en zorgvoorzieningen hoog scoorden bekijken we momenteel wensen en mogelijkheden.

Vooruitblik.
Kijkend naar wat in het afgelopen jaar is gedaan mogen we stellen dat er hard is gewerkt aan een verdere basis en voortgang van het proces. Er hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden.
We streven ernaar om in 2022 een plan voor te leggen aan het Parochiebestuur.
Er komt een informatie-avond voor de inwoners van Knegsel.

Het jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van 24-1-2022.

De kerktoren in de Leenhoef…

We “zetten de toren binnen”.
Met een poster in De Leenhoef vragen we ieders aandacht.
De kerk en de toren spelen binnen het dorp een verbindende rol.
Verbinden is ook het sleutelwoord binnen de Stichting Hart voor Knegsel.
In de toekomst moet het hart van Knegsel een verbindende rol (blijven) spelen in de vorm van ontmoeten, leren, spelen, wonen, zorgen en vieren. Dat zijn de belangrijkste pijlers.

Over de toren.
De toren heeft aan de voorzijde rondbogige deuren met een bakstenen sieromlijsting.
Aan weerskanten zitten spleetvensters met daar onder een sierrand van baksteen. In het midden is een rondraam met stervormige natuursteen. De galmgaten geven een extra karakter aan de toren en zorgen er voor dat het klokgelui goed hoorbaar is.
Op het zeszijdige spitse dak staat een verguld kruis met haan. Het verhaal gaat dat, toen de torenspits afgebouwd moest worden, het hout op was. Men heeft toen het hout van de schaftkeet gebruikt….. Twee kapellen sluiten de toren voor een deel in.

Naast deze bouwkundige feiten weten we dat de toren deel uitmaakt van het kerkgebouw en dat ze het enigste bouwwerk in Knegsel is met een dergelijke hoogte. Vanuit de toren heeft men een mooi uitzicht over het dorp en de omliggende velden en bossen.
De toren is een Christelijk symbool. Ze wijst naar de hemel en ook het kruis en de haan hebben een Christelijke betekenis. Het kruis herinnert aan het sterven van Jezus.
En de haan? Petrus verloochende Jezus, tot de haan drie maal kraaide. Ze herinnert de mensen er aan trouw te blijven aan het geloof. Bovendien kondigt ze een nieuw begin aan en door naar de haan te kijken kan men bovendien de windrichting aflezen.
De toren herbergt ook de klok. De klok die nu in de toren hangt is niet de eerste. De oude torenklok uit 1776 is in de oorlog door de bezetters mee naar Duitsland genomen en omgegoten t.b.v. de wapenindustrie. Op deze klok stond de tekst: ALEXIUS PETIT ME FECIT , SOMEREN 1776  , SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM.  Maar ook de bijzondere inscriptie:

CONCORDIA RESPARVE CRESCUNT. ( In de vertaling bij de foto staat nog dat het RESPARVAE moet zijn ).

Gelukkig kwam er een nieuwe klok, waarop de schenkers vermeld staan en het jaar waarin ze gegoten werd. Aan de kerkhofzijde staat:
D.D.CORN.S V. THIEL X CATH. V.D. WAERDEN
MARTH.S – ARN.S – JO.ES – CATH
A.D. 1958
PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT
Aan de pastoriezijde staat:  S. MONULPHUS ET GONDULPHUS

De klok roept gelovigen op om naar de kerk te gaan en ze deelt ons mee als er iets feestelijks of droevigs aan de hand is. Ze brengt mensen samen. Bovendien wisten de boeren destijds op het land dan “of het al middaguur was”. Dan hield men even stilte voor gebed… en voor een stevige boterham!
De toren is een statussymbool en tevens blikvanger in het dorpshart. Zelfs in de avonduren en ook ’s nachts, sinds het uurwerk verlicht is en ze in de schijnwerpers staat.
Verbinden…..
Een nieuw begin…..De windrichting aflezen….. welke nieuwe bestemming komt er?

 

In kleine processie…

lopen we vanuit het achterterras van de pastorie de tuin in, waarbij de statige bomen en de uitgestrektheid van de tuin opvallen.
De pastorietuin werd destijds onder pastoor Houbraken uitgebreid met een processietuin.
Er werd een Calvarieberg aangelegd waarop een rustaltaar kon worden geplaatst.
Op de eerste zondag in juli stond Knegsel in het teken van de Processie.
Na het Plechtig Lof trok men vanuit de kerk in processie via het kerkhof en door de tuin rond de pastorie, om weer in de kerk te eindigen. Het is hier in één zin te zeggen, maar destijds was men er in Knegsel dagenlang druk mee. Voor het aanbrengen van de vele versieringen en het in orde maken van het processiepark waren heel wat handen nodig.
Ook in de processie zelf hadden velen een taak, want er liep veel mee:
Met wierook zwaaiende of met bellen rinkelende misdienaars, flambouwdragers, vaandeldragers, bruidjes die met bloemblaadjes strooiden, het baldakijn waaronder de pastoor liep met het Allerheiligste, het Mariabeeld….. en de gelovigen die processieliederen zongen met het koor en de fanfare uit Vessem of Wintelre. Ook de Rozenkrans werd gebeden…..

De tuin vormt een oase van rust met bomen, gazon, een kleine moestuin en looppaden. Wat past hier? Een mooi park? Een woonfunctie? Kan het een extra dimensie geven aan de bestemming die de pastorie krijgt? De tuin wordt aan alle kanten omsloten maar zou open en toegankelijk kunnen zijn en uitnodigen om er te wandelen, te ontmoeten of te spelen.
In de achterwand van de MFA kunnen de grote deuren open, waardoor het podium in de grote zaal ook mogelijkheden biedt van buitenaf.
Het zijn dromen en wensen…..

Een kijkje in de pastorie…  

Tijdens de rondleiding krijgen we niet alleen de kerk te zien, maar ook de (leegstaande) pastorie. Vóór we daarheen lopen staan we in de sacristie, de ruimte waar de pastoor vóór de H. Mis het misgewaad aantrekt. Een grote ladenkast en een kluis vallen het meest op. Dat de wijzers niet meer gelijk gezet worden met een bonestaak bewijst het moderne elektrische uurwerk. Vroeger stond hier de brevierstoel van de pastoor, die ook gebruikt werd op Goede Vrijdag bij de kruisweg.
Vanuit de sacristie komen we in een doorgang. Hier hingen in een kast de kazuifels voor de pastoor en de zwarte togen met witte supperplies voor de misdienaars. Gewone eenvoudige voor de doordeweekse Mis en fraaiere met een geborduurde rand voor de zondagsdiensten.

De kast is verdwenen en nu is er een keukentje en een toilet.
Via de doorgang, die pas later tussen de pastorie en de kerk werd gebouwd, komen we in de spreekkamer van de pastorie. De pastorie was het huis van de pastoor en bezoek werd eerst ontvangen in de spreekkamer. Het schouwtje geeft iets huiselijks aan deze kamer, waar ook de vergaderingen van o.a. het kerkbestuur, de parochiële werkgroepen en het kerkkoor gehouden konden worden. Via de entree lopen we door de chique glazen deuren naar de hal.
Hoge plafonds en hoge deuren in fraai bewerkte kozijnen en een grote brede trap zorgen voor een statig allure. Pastoor Eijcken, die de pastorie liet bouwen, kwam uit een “goed bemiddelde familie”. Het kleinste kerkdorp kreeg misschien wel de mooiste pastorie! Leegstand maakt het nu wat somber, maar brengt je in gedachten ook terug…..
De grote werkkamer met hoge plafonds en hoge ramen, de originele houten vloer en een vaste serre was tevens de huiskamer. Hier werden de pastoorskransen, Nieuwjaarsrecepties, diners en verjaardagen voor familie gehouden. De pastoor kon hier met trots ook Hoogwaardigheidsbezoek ontvangen als dat Knegsel aandeed. Hierbij moeten we niet vergeten het ontvangen van de Overheid van het Gilde na de Gildemis op 16 juli, de feestdag van de patronen Monulphus en Gondulphus, hoewel dat buiten vóór de pastorie plaatsvond omdat daar ook de vendelgroet werd gebracht.
Een grote keuken met bijkeuken, het domein van de “pastoorsmeid”, en een grote kelder beslaan een gedeelte van de pastorie. De kelder was de bewaarplaats voor de wijnen en de opbrengsten uit de moestuin, de rogge- eier- en boteromgang of ‘n goei stukske karbonade, als inwoners een varken hadden geslacht. Zo werd de pastoor mee onderhouden.
Over de grote trap gaan we naar boven. Hier is een ruime overloop met een aantal kamers en een buitendeur naar een klein dakterras, waar je zicht hebt op de tuin.
Bijzonder is het later aangebouwde parochiehuis, dat lange tijd ook als schoollokaal dienst deed. Toen dat niet meer nodig was werd het de garage van de pastorie.
Weer terug naar beneden over de grote trap voelt het wat vreemd…. De pastorie, een plek waar je welkom was, maar waar je toch niet zomaar doorheen liep, zeker niet naar boven! Nu kon het en mocht het. Hopelijk kan en mag het straks ook!
Immers, in 1945 voerde pastoor van Cuijck het gebruikelijke “diner ten Pastorije” weer in!

 

 

Vanuit d’n tôore…

Bij een rondleiding door de kerk, de pastorie en de tuin, beklimmen we eerst de toren.
Als misdienaars gingen we vroeger vaak de trap op naar boven.
Eerst kwam je op “ het koor” en dan ging je een nog steilere trap op naar de verdieping waar het uurwerk stond. Daar moesten we handmatig de gewichten, waarop het uurwerk liep, opdraaien. Die hingen na een week zowat beneden in een kast in het portaal. We vonden het altijd spannend….
rond de tijd dat we boven waren kon de klok 8 uur slaan!  Als je dat écht goed wilde horen ging je het gammele laddertje op en dan via een luik naar de bovenste verdieping van de toren, waar de toren- klok hangt.
Eenmaal boven in de toren ontdekken we de oude kruiswegstatie die er onder plastic bewaard wordt. Mooie houten lijsten met daarin de kruisweg. Restanten van orgelpijpen zijn afkomstig van het kerkorgel dat nu nog boven op het koor staat.
Terug op het koor….Het kerkorgel dat jammer genoeg nooit is afgebouwd, zwijgt al decennia…..
Een paar heiligenbeelden, bankjes en stoelen staan er opgeslagen en ook de geluidsboxen van het huidige orgel dat nu beneden op het priesterkoor staat. Als we het gordijn open schuiven zien we het interieur van de kerk en dan valt het houten gewelf op. De zon schijnt door de ramen van het priesterkoor en dat zorgt voor een bijzondere lichtinval.
Weer beneden bekijken we de kapel van de H. Antonius Abt en de doopkapel met doopvont.
De in klei vormgegeven kruiswegstatie past bij het sobere interieur, evenals de zij-altaren met de bronzen platen uit de vroegere Communiebanken. Het hoogaltaar heeft plaats gemaakt voor een modernere altaartafel sinds de priester niet meer ‘met de rug naar het kerkvolk staat’. Passend in het geheel zijn de pilaren op het priesterkoor, eenvoudige gresbuizen. ( Een gresbuis is een (riool)buis, gemaakt van vette klei en chamotte met een gladde, harde afwerking ). De heiligenbeelden op het priesterkoor en boven de kerkbanken staan er waakzaam bij. Het is jaren geleden dat er vanaf de preekstoel gepreekt werd…..

De rondleiding haalt herinneringen naar boven, maar tegelijkertijd ook de reden dat we hier nu rondkijken. De kerk wordt gesloten. Laten we bij het opnieuw inrichten van de kerk oog hebben voor haar unieke karakter.