Verslag bijeenkomst 1 februari

Huurwoningen voor starters en senioren. Maatschappelijke functies in de kerk.

De pastorie, de pastorietuin en de kerk zijn door het Parochiebestuur Samen Willibrordus uit Eersel verkocht aan ontwikkelaar Schipvast uit Hapert. De Stichting Hart voor Knegsel (HvK) heeft hierin een adviserende en bemiddelende rol gespeeld. Schipvast is voornemens om huurappartementen in de tuin en de pastorie te realiseren. Wellicht komt er ook een horecagelegenheid in de pastorie. Het gebruik van het kerkgebouw komt onder de verantwoordelijkheid van de Knegselse samenleving. Schipvast heeft het eigendom verworven van het gebouw maar wil dat op termijn overdragen aan een instantie in Knegsel.  Dat alles is duidelijk geworden op de druk bezochte informatiebijeenkomst welke in MFA  De Leenhoef werd georganiseerd door HvK op 1 februari jl.

Rond 20.00u heette avondvoorzitter Wim van den Haak de ca 120 bezoekers welkom. Wim is inmiddels drie jaar woonachtig in Knegsel. Sinds anderhalve maand is hij actief bij HvK. Hij heeft veel ervaring met ambtelijke trajecten in de breedste zin van het woord. Wim maakt in zijn inleiding duidelijk wat de doelstelling van deze informatieavond is. Naast het geven van informatie hoopt hij ook op ideeën van de aanwezigen, zeker ten aanzien van de toekomstige bestemming van de kerk.  Daarna  geeft hij het woord aan Ad Keeris, vanaf het begin betrokken bij HvK.

Ad vertelt dat HvK in 2020 is opgericht als spin-off van de bijeenkomst welke de Dorpsraad in december 2019 organiseerde naar aanleiding van de mededeling van het Parochiebestuur dat de Knegselse kerk zijn functie zou verliezen, en daarmee verkocht zou worden, evenals de pastorie en de tuin.

HvK begon destijds met een enquête waarin gevraagd werd naar de wensen van de samenleving. Met als uitgangspunt de uitkomsten van de enquête stelde Hvk haar toekomstvisie op, bestaande uit:

  • Conserverende aspecten: Zoveel mogelijk behouden van het kerkgebouw en de pastorie in de huidige vorm. De tuin voor een aanzienlijk deel behouden als openbaar park.
  • Aspecten ten aanzien van de ontwikkeling van het dorp en omgeving: Woningen in de pastorietuin voor senioren en starters, openbaar park, maatschappelijke functies in het kerkgebouw, samenwerking met de huidige MFA (elkaar versterken), uitbreiding van de basisschool in het MFA-gebouw, één bestuur en financiële haalbaarheid.

De visie werd getoetst aan de gemeentelijke ruimtelijke visie en aan de door het parochiebestuur ontwikkelde toekomstvisie ten aanzien van het ensemble.

Na Ad krijgt de firma Schipvast het woord. Eigenaar Guus Schippers vertelt dat zijn bedrijf, Schippers Group, zijn sporen verdient in de agrarische sector. De vastgoedtak van het bedrijf heet Schipvast. Deze organisatie ontwikkelt projecten met name in de Brabantse Kempen. Het gaat meestal om huurwoningen voor het middensegment. In Knegsel is Schipvast van plan om, achter de pastorie, een soort van begijnhofje te bouwen in de pastorietuin met daarin huurappartementen voor zowel starters als senioren.  Ook in de pastorie komen huurappartementen. Het deel dat overblijft van de pastorietuin wordt openbaar park. Schipvast denkt ook mee over de Knegselse huiskamer. Deze zou eventueel in de pastorie kunnen komen. Conform de wens van het parochiebestuur en in overleg met HvK is de nieuwe eigenaar van plan om het gebruiksrecht van de kerk over te dragen aan de Knegselse samenleving. Binnen nu en afzienbare tijd wil Schippers ook het eigendom van de kerk overdragen. Voor het gebruik van de kerk hoeft aan Schipvast niet betaald te worden. Dat geldt ook voor het toekomstige eigendom van het kerkgebouw. Daar staat tegenover dat Schipvast geen budget vrij gemaakt heeft voor verbouwing, verduurzaming en onderhoud van de kerk.

Nick Tops van Schipvast maakt duidelijk dat het nog minstens twee jaar gaat duren voordat de bouw kan beginnen. Er moet nog een omgevingsplan ingediend worden. Tevens maakt hij duidelijk dat er niet gediscrimineerd mag worden bij de toewijzing van de huizen, maar dat ervaring leert dat 60 a 70% van de woningen aan dorpsgenoten wordt toegewezen. Belangstellenden kunnen zich nu al melden via de website: www.schipvast.com.

 

Na Nick Tops neemt Wim van den Haak weer het woord. Er komt een discussie op gang met de aanwezigen. Er is bezorgdheid over de kosten van het kerkgebouw. Kan het financieel wel sluitend gemaakt worden. Voordat de eigendomsoverdracht van het kerkgebouw door Schipvast plaats vindt zal er in Knegsel duidelijkheid moeten zijn over:

  • De bestemming
  • Begroting en budget voor de noodzakelijke verbouwing en onderhoud
  • Een gezonde exploitatie voor de komende jaren.

Nick Tops van Schipvast zal in het bestemmingsplan een optie op laten nemen voor een alternatief plan, mocht onverhoopt de overdracht aan de Knegselse samenleving geen doorgang kunnen vinden. De kerk is al wel kadastraal afgesplitst, als voorbereiding op de juridische splitsing van het eigendom.

 

Opmerkelijk was nog de opmerking van Angelo Somers die namens het José Cordewinders Welzijnsfonds opriep om na te denken over de grote veranderingen welke plaats vinden in de maatschappij, met name ten aanzien van de vele zorgfuncties welke niet meer door traditionele zorgverleners aangeboden worden en daardoor de verantwoordelijkheid worden van de samenleving. Zou het kerkgebouw als ontmoetingsplek daar een rol in kunnen spelen?

 

Om 21.45u dankt de voorzitter de aanwezigen. Hij doet een oproep aan iedereen in Knegsel om mee te denken en ook mee te doen. Aanmelden kan via info@hartvoorknegsel.nl. Na afloop ontstaat er aan de bar, onder het genot van een drankje, een levendige discussie over de toekomst van Knegsel.

Geplaatst in Publicaties.