Jaarverslag 2020

Het jaarverslag beslaat de periode vanaf 22 april 2020 ( oprichtingsdatum van de stichting ) tot en met december 2020.
Een periode waarin het Coronavirus Nederland, en dus ook Knegsel, in de greep had.
We konden niet of nauwelijks fysiek vergaderen, publieke activiteiten waren niet of nauwelijks mogelijk. Toch is er achter de schermen veel gewerkt en zijn er flinke resultaten geboekt.
In het kort geven we hieronder een overzicht, gevolgd met wat zich in het afgelopen jaar ontvouwd heeft. Daarbij zijn we “verkennend” bezig geweest. We kunnen nu met de belangrijkste partij, de inwoners van Knegsel, in gesprek. Een goede basis voor die gesprekken is gelegd.

Resultaten tot nu toe.

Eerder hadden er twee publieke bijeenkomsten plaats, op 13 november 2019 en op 16 december 2019.
De Stichting Hart voor Knegsel is “van onder af” ontstaan ( uit Initiatiefgroep en Kernteam ).
Vanaf de oprichting van de Stichting in april is het volgende gerealiseerd:

* Enquête ( voorjaar 2020 )
* Een website
* Een publieke informatieavond ( 12 februari 2020 )
* Een passend logo
* Een poster in De Leenhoef
* Statuten ( 22 april 2020 )
* Huishoudelijk reglement ( vastgesteld op 22-9-2020 )
* Beleidsplan 2020-2021 ( vastgesteld 13 oktober 2020 )
* Berichten in de Leenbode
* Aanvragen subsidie Provincie
* Toekenning eerste deel subsidie Provincie
* Aanvragen bijdrage bij Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds
* Toekenning bijdrage van Welzijnsfonds
* Aanvulling in bestuur van de stichting
* Inventarisatie Knegselse verenigingen / groeperingen / ondernemers die we uitnodigen voor een
meeting, zodra dat mogelijk is.
* Gesprekken over plan van aanpak
* Second opinion over plan van aanpak

Om een idee te geven van de voortgang tot nu toe volgen nu beknopte verslagen.
Hoe het begon…
De Stichting is voortgekomen uit een Kernteam. Dit Kernteam ging van start op 16 december 2019 tijdens een bijeenkomst in De Leenhoef. Het initiatief om een driehoeksoverleg op gang te brengen tussen Parochiebestuur, de gemeenschap Knegsel en de gemeente kwam van de Dorpsraad. Aanleiding was het voorlopige besluit van het Parochiebestuur om de kerk in Knegsel te sluiten. Zij organiseerde op 13 november 2019 een bijeenkomst in De Leenhoef, om dit aan de Knegselse bevolking mede te delen. De boodschap riep nogal wat weerstand op en omdat men niet vanaf de zijlijn wilde afwachten werd dit initiatief gestart.

Tijdens de bijeenkomst vond een interactieve sessie plaats waarbij een eerste structuur werd aangebracht. Deze bevat de volgende aandachtsgebieden:
– toekomstige gebruiksmogelijkheden
– doelgroepen
– een organisatie die dit oppakt
– financiering
Alles werd verwerkt in een overzicht per aandachtsgebied.
Verder werd op de avond aangegeven:
– oog hebben voor de historie en de waardigheid
– zorgen voor een breed draagvlak
– zich richten op verbondenheid en ontmoeting
– de kerk moet herkenbaar blijven als baken voor het dorp.
Op deze avond meldden zich zes personen voor het Kernteam.
De Dorpsraad als initiatiefnemer, gaf het in gang zetten van het verdere proces over aan het Kernteam.

Het Kernteam heeft alle ideeën voor herbestemming geïnventariseerd.
In totaal heeft het Kernteam 5 keer vergaderd.
Van de oorspronkelijke zeven personen ( Hannie van Leeuwen, Nan van Biezen, Bert Smolders, Jeroen Peels, Jan Geerts, Martin Slikkerveer en Jan Pasmans ) bestond het Kernteam op het laatst nog uit Nan van Biezen, Jeroen Peels, Martin Slikkerveer en Jan Pasmans. Het team werd aangevuld met Ad Keeris vanuit de MFA.

Het Kernteam heeft de eerste gesprekken gevoerd met de Gemeente ( 13 januari ‘20) en met het Parochiebestuur ( 15 januari ’20 ) .
Ook heeft zij advies gevraagd bij de Vereniging Voor Kleine Kernen.
Er is een rondleiding gehouden door het erfgoedensemble, onder leiding van Bernard van de Ven
( koster ). Hier werd duidelijk dat het geheel diverse mogelijkheden biedt.
Op 12 februari verzorgde het kernteam een presentatie in De Leenhoef, met als gesprekspunten:
– Wat is er tot nu toe gedaan?
– Welke ideeën zijn geïnventariseerd tijdens de initiatiefbijeenkomst?
– Welke gesprekken hebben plaatsgevonden?
– Wat zijn de uitgangspunten tot nu toe?
– Hoe kunnen we elkaar versterken? ( MFA wordt in het geheel betrokken ).
– Hoe kunnen we financiën genereren?
– Hoe leeft het onderwerp binnen Knegsel?
– Hoe gaan we communiceren?
Op het eind van de avond zijn er nog 8 vragen/opmerkingen genoteerd.

En verder…
Er werd een website aangemaakt: www.hartvoorknegsel.nl en tevens een mailadres info@hartvoorknegsel.nl
Op de website werd een enquête geplaatst, die men digitaal of via de Leenbode kon invullen.
“Uit de 138 reacties valt af te lezen dat men zich betrokken voelt, al constateren we dat de enquête weinig door jongeren is ingevuld. De enquête is een bevestiging van de eerste ideeën, en hierover zullen we dialoog laten plaatsvinden.”
Om inwoners op de hoogte te houden verschenen er 12 berichten in de Leenbode. Tevens werd aan de “kerktoren een rol” toegekend, namelijk die van verbindende factor. Een fraaie poster heeft daarvoor een plaats gekregen in de Leenhoef.

Het Kernteam besloot om over te gaan in een stichting.
Stichting Hart voor Knegsel.
Op 22 april 2020 werden de statuten bij notaris Rijntjes te Eersel ondertekend.
De stichting draagt de naam Stichting Hart voor Knegsel en heeft als doel de instandhouding van het historische hart van het kerkdorp Knegsel. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het vinden van een goede herbestemming voor de kerk, de pastorie en de pastorietuin.
Zij voert daarvoor overleg met het bestuur van de Parochie H. Willibrordus en met de gemeente;
tevens met partijen binnen Knegsel.
Zij ontwikkelt een masterplan en geeft opdracht voor het uitvoeren van ‘n haalbaarheidsonderzoek.

In de Stichting namen zitting: Jeroen Peels (voorzitter) , Ad Keeris (penningmeester), Jan Pasmans (secretaris) en verder Nan van Biezen en Martin Slikkerveer. Vanaf 25 mei kwam ook Lieke Cools in het bestuur en vanaf 20 oktober versterkt Jeroen Mertens het bestuur.
De stichting heeft een ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instelling ).

De eerste vergadering van de stichting vond plaats op 6-5-2020.
Er zijn 13 vergaderingen geweest, waarvan de notulen zijn vastgesteld.
( 6-5 ; 25-5; 16-6; 9-7; 24-8; 8-9; 22-9; 6-10; 22-10; 3-11; 16-11; 23-11; 1-12 )
Verder vonden plaats:
een kennismaking met een projectmanager ( 22-6 ),
een vooroverleg met de Dorpsraad ( 30-6 ),
een bijeenkomst op het gemeentehuis met vier betrokken partijen ( 8-7 ),
een bespreking van de offerte + plan van aanpak met de projectmanager ( 16-7 ),
een gesprek met het Parochiebestuur ( 15-1 ),
twee gesprekken door Dagelijks Bestuur met de vice-voorzitter van het Parochiebestuur (29-7; 27-8),
een gesprek met de Stichting Welzijnsfonds José Cordewinders ( 22-9 ),
een gesprek met de Dorpsraad ( 6-10 ).

Verschillende partijen hebben standpunten gedeeld en ook is gekeken naar ieders rol in het proces.

Parochiebestuur ( PB ).
Vanaf het begin staat het PB positief tegenover het initiatief, met name omdat er “van onder af” meegedacht wordt en er gezocht wordt naar een breed draagvlak. Het steunt het PB in de intentie die zij heeft om het erfgoedensemble voor de Knegselse gemeenschap te behouden.
In haar Toekomstvisie beschrijft ze de ontwikkeling van een religieuze naar een maatschappelijke functie en wat daarbij wenselijk, maar ook onwenselijk, is. Er is sprake van een kettingbeding waar het gaat om de herbestemming en eventuele doorverkoop in de toekomst.
Op 15 januari heeft een eerste ontmoeting met het PB plaatsgevonden op het parochiecentrum in Eersel.
Het PB heeft een projectbeschrijving gemaakt en een verkenning van het erfgoedensemble laten uitvoeren. Tevens is er een taxatie verricht.
HvK heeft naar het PB aangegeven dat tijdens de Pastorale Rondgang van 2 september het wenselijk is dat er duidelijkheid verschaft wordt over de consequenties van het onttrekken aan de eredienst en wat inwoners dan kunnen verwachten van het Pastoraal Team.
De door het PB opgestelde Toekomstvisie geeft duidelijkheid over de mogelijkheden die het Bisdom biedt.

Dorpsraad Knegsel ( DR ).
Twee leden van de stichting zijn tevens lid van de Dorpsraad en zij brengen steeds over en weer verslag uit tijdens de vergaderingen. Met de DR is er op 30 juni een vooroverleg geweest i.v.m. de bijeenkomst op het gemeentehuis.
Er is gesproken over de uitkomst van de enquête en de “pijlers”: ontmoeting – cultuur – onderwijs – zorg – wonen – toegankelijkheid. Het biedt het dorpshart een multifunctioneel karakter.
DR en HvK vinden samen optrekken en van onder af draagvlak creëren belangrijk. De DR heeft aangegeven dat er behoefte bestaat aan woningen voor senioren/starters en ook aan (kleinschalige) zorgvoorzieningen. De diversiteit biedt uitdagingen en mogelijkheden.
HvK heeft aangegeven ook MFA de Leenhoef in het ensemble te willen betrekken omdat dat zorgt voor meer kansen en mogelijkheden. De DR is hiermee volledig akkoord.
DR en HvK hebben ieder een eigen programma, maar de leefbaarheid in het dorp staat bij beiden voorop. Dat vraagt om verbinding en samenwerking. Met name naar de gemeente toe willen we samen optrekken.

Gemeente Eersel.
Met het kernteam is er op 13 januari een overleg geweest met de plan-econoom bij de gemeente Eersel. Op 8 juli heeft in het gemeentehuis een overleg plaatsgevonden tussen Gemeente, Parochiebestuur, HvK en Dorpsraad Knegsel. De gemeente heeft aangegeven blij te zijn met de getoonde initiatieven en wil medewerking verlenen als het gaat om facilitering.
Tijdens het overleg hebben we elkaar geïnformeerd over de stand van zaken.
De Gemeente is positief over de aanpak tot nu toe.

Inwoners van Knegsel.
Er hebben informatie-avonden plaatsgevonden op 13 november 2019, 16 december 2019
en 12 februari 2020. Er zijn 12 berichten verschenen in de Leenbode, waarbij het accent vooral lag op het informeren over de stand van zaken. De publicaties waren ook bedoeld om een verbinding te maken tussen verleden en toekomst van kerk, pastorie en pastorietuin. Door de beperkende maatregelen i.v.m. het Coronavirus konden er na 12 februari geen grote bijeenkomsten plaatsvinden.
Hopelijk hebben de publicaties bijgedragen aan het informeren en het vragen / vasthouden van de aandacht bij de Knegselnaren.

Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds.
Op 22 september is met een afvaardiging van het bestuur gesproken. We hebben toegelicht wat de stand van zaken is en dat we het plan verder willen gaan uitvoeren. Aan het Welzijnsfonds is een startbedrag gevraagd. Vanuit het Welzijnsfonds is geadviseerd om kerkbetrokken groepen ook te laten participeren in de voortgang. Tevens wijst ze op een “veranderend Knegsel” en dat daarop geanticipeerd moet worden. Door het Welzijnsfonds is positief gereageerd op de aanvraag.
Het Welzijnsfonds zal nauw betrokken blijven bij het project.

ErfgoedLab Brabant.
Via de Vereniging Kleine Kernen zijn we in contact gekomen met ErfgoedLab Brabant ( ELB ).
Het ErfgoedLab is het “loket” om bij de provincie subsidies aan te vragen bij het herbestemmen van monumenten. De subsidies worden verstrekt in de vorm van vouchers. Benodigde formulieren en subsidie-aanvraag zijn opgestuurd. Er is gesproken met een procesmanager.
Intussen heeft binnen de Provincie een koerswijziging plaatsgevonden. ErfgoedLab is per 1-1-2021 niet meer het loket. We weten nog niet wat verdere gevolgen zijn voor de aangevraagde vouchers.
De eerste aangevraagde voucher is inmiddels wel toegekend.

Bureau Urban Breezz (UB).
Door ErfgoedLab Brabant is een procesmanager en mogelijk kwartiermaker voorgedragen. Bureau Urban Breezz adviseert en biedt hulp bij conceptontwikkeling rond erfgoedlocaties.
Er zijn enkele gesprekken gevoerd, maar we hebben samenwerking tijdelijk stopgezet.

Vereniging Kleine Kernen.
Bij wijze van second opinion hebben we ons ook laten adviseren door de Vereniging Voor Kleine Kernen. In januari 2021 wordt een plan van aanpak besproken.

Vooruitblik.
In 2021 willen we het volgende afgerond hebben:

1. Vaststellen van een Plan van Aanpak. In het voorjaar van 2021 willen we dit met inwoners, groeperingen en belanghebbenden bespreken. Daarbij nodigen we deskundigen uit.

2. Haalbaarheid onderzoeken.

3. In de tweede helft van het jaar hopen we een uiteindelijk plan te kunnen presenteren.

We zien 2021 met vertrouwen tegemoet en hopen in goede samenwerking een Hart Voor Knegsel
dichterbij te brengen.

Knegsel, januari 2021

Geplaatst in Uncategorized.